Hóa Chất Xét Nghiệm Miễn Dịch Abbott Architect

Thương hiệu: Abbott
Liên hệ
Mô tả đang cập nhật
STT  Tên sản phẩm  CODE  Xuất xứ  ĐVT  Quy cách
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
AFP 2
AFP 3 Calibrators
Anti-HBe
Anti-HBe
Anti-HBe Calibrators
Anti-HBs
Anti-HBs
Anti-HBs Calibrators
Anti-HCV
Anti-HCV Calibrators
BNP
BNP
BNP Calibrators
CA 125 II
CA 125 II
CA 125 II Calibrators
CA 15-3
CA 15-3
CA 15-3 Calibrators
CA 19-9XR
CA 19-9XR
CA 19-9XR Calibrators
3P36-25
3P36-01
6C34-20
6C34-25
6C34-01
7C18-20
7C18-25
7C18-01
6C37-27
6C37-01
8K28-35
8K28-27
8K28-02
2K45-28
2K45-23
2K45-01
2K44-20
2K44-25
2K44-01
2K91-23
2K91-28
2K91-01
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
100 test
6x4ml
400 test
100 test
1x4ml
400 test
100 test
2x4ml
100 test
1x4ml
500 test
100 test
6x4ml
100 test
400 test
6x4ml
400 test
100 test
6x4ml
400 test
100 test
6x4ml 
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
CEA
CEA Calibrators
Cortisol
Cortisol Calibrators
Cyfra 21-1
Cyfra 21-1 Calibrators
Estradiol
Estradiol
Estradiol Calibrators
Ferritin
Ferritin Calibrators
Free T3
Free T3 Calibrators
Free T4
Free T4 Calibrators
FSH
FSH Calibrators
HbA1c
HbA1c Calibrators
HBeAg
HBeAg
HBeAg Calibrators
HBsAg
HBsAg Calibrators
HBsAg Qualitative II
HBsAg Qualitative II
HCV Ag
HCV Ag Calibrators
7K68-27
7K68-02
8D15-25
8D15-02
2P55-25
2P55-01
7K72-20
7K72-25
7K72-01
7K59-25
7K59-01
7K63-25
7K63-01
7K65-29
7K65-02
7K75-25
7K75-01
4P72-25
4P72-01
6C32-20
6C32-25
6C32-01
6C36-27
3M61-02
2G22-25
2G22-35
6L47-27
6L47-02
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
100 test
2x4ml
100 test
6x4ml
100 test
6x4ml
400 test
100 test
6x5ml
100 test
2x4ml
100 test
2x4ml
100 test
6x4ml
100 test
2x4ml
100 test
6x2ml
400 test
100 test
2x4ml
100 test
6x4ml
100 test
500 test
100 test
6x4ml
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
HIV Combo
HIV Combo Calibrators
LH
LH
LH Calibrators
Manual Diluent
Pepsinogen I
Pepsinogen I Calibrators
Progesterone
Progesterone
Progesterone Calibrators
PSA Total
PSA Total Calibrators
Rubella IgG
Rubella IgG
Rubella IgG Calibrators
Rubella IgM
Rubella IgM Calibrators
SCC
SCC Calibrators
Syphilis TP
Syphilis TP
Syphilis TP Calibrators
T3 Total
T3 Total Calibrators
T4 Total
T4 Total Calibrators
Testoterone II
4J27-27
4J27-03
2P40-25
2P40-35
2P40-01
7D82-50
8D07-26
8D07-01
7K77-20
7K77-25
7K77-01
7K70-25
7K70-01
6C17-28
6C17-38
6C17-02
6C18-25
6C18-01
8D18-27
8D18-02
8D06-28
8D06-38
8D06-03
7K64-25
7K64-01
7K66-25
7K66-01
2P13-23
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
100 test
1x4ml
100 test
500 test
6x4ml
100 test
2x4ml
400 test
100 test
2x4ml
100 test
2x4ml
100 test
500 test
1x4ml
100 test
1x4ml
100 test
6x4ml
100 test
500 test
1x4ml
100 test
2x4ml
100 test
2x5ml (V)
2x4ml (W)
400 test
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Testoterone II
Testoterone II Calibrator
Toxo IgG
Toxo IgG Calibrators
Toxo IgM
Toxo IgM Calibrators
TSH
TSH Calibrators
β-hCG Total
β-hCG Total
β-hCG Total Calibrators
2P13-28
2P13-01
6C19-25
6C19-01
6C20-25
6C20-01
7K62-25
7K62-01
7K78-25
7K78-35
7K78-01
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
ABBOTT – MỸ
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
100 test
6x4ml
100 test
6x4ml
100 test
1x4ml
100 test
2x4ml
100 test
500 test
6x4ml
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

THƯƠNG HIỆU

popup

Số lượng:

Tổng tiền: